Mediacje w sprawach rodzinnych

mediacje prawo rodzinne adwokat

Postępowanie mediacyjne odgrywa bardzo ważną rolę w sprawach cywilnych, toczących się przed wymiarem sprawiedliwości, zwłaszcza tych, które dotykają sporów rodzinnych. Właściwie poprowadzone mediacje są bardzo często szansą na uniknięcie wielu nieporozumień i niechęci, które w naturalny sposób mogą pojawić się w trakcie postępowania sądowego. To również umożliwienie ich uczestnikom samodzielnego podejmowania decyzji, których skutki będą optymalne na nich samych i dla całej rodziny. Na czym polega mediacja w sprawach rodzinnych. Co to jest? Kto może być mediatorem? Jakie są najważniejsze korzyści tego postępowania? Czy są jakieś przeciwwskazania do mediacji? Jak wygląda i ile kosztuje ten proces? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Mediacja w sprawach rodzinnych co to jest?

Mediacja to proces, w ramach którego mediator współpracuje ze stronami, pomagając im osiągnąć porozumienie w różnych kwestiach, w tym przypadku dotyczących prawa rodzinnego. Mediator to osoba neutralna, przeszkolona w rozwiązywaniu problemów, często jest to wyspecjalizowany prawnik. Warto zauważyć, że proces ten może być jednym z najbardziej opłacalnych i najszybszych sposobów radzenia sobie z problemami związanymi z relacjami rodzinnymi.

Właściwie prowadzona mediacja przede wszystkim pozostawia mnóstwo przestrzeni do rozmowy, której często brakuje na sali sądowej. Strony dzięki temu mogą lepiej poznać swoje oczekiwania, motywy i cele. Udział w mediacjach jest dobrowolny, co oznacza, że ​​istnieje większe prawdopodobieństwo, że zainteresowane sprawą osoby znajdą rozwiązanie, które w dłuższej perspektywie będzie korzystne dla wszystkich. Postępowanie to jest oczywiście objęte zasadami poufności. Mediacje będą zawsze najskuteczniejsze w połączeniu z poradami prawnika, specjalizującego się w prawie rodzinnym. Warto więc w takim przypadku sięgnąć po wsparcie doświadczonego eksperta. Dobry mediator pomoże uczynić komunikację między stronami bardziej efektywną. Czasami pada pytanie o to, jakie akty prawne regulują mediacje w sprawach rodzinnych. Podstawa prawna w tym przypadku to przede wszystkim Kodeks postępowania cywilnego. Istotne są również: Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ustawa z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów oraz Ustawa z 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

W jakich sprawach z zakresu prawa rodzinnego przeprowadza się mediację?

Mediacji może podlegać każdy rodzaj sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Strony nie muszą być małżeństwem, aby przystąpić do tego postępowania – mediacje mogą toczyć się np. pomiędzy rodzicem a dorosłym dzieckiem. W drodze tego procesu można rozwiązać m.in. takie kwestie jak: opieka nad małoletnimi dziećmi w związku, alimenty dla dzieci lub współmałżonka, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka i kontaktów z dzieckiem, ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, określenie planu wychowawczego dziecka, podział długu czy podział majątku.

mediacje negocjacje prawo rodzinne prawnik

Mediacja może być również wykorzystana do pomocy w innych kwestiach rodzinnych, takich jak opieka nad starszym rodzicem lub kwestie dotyczące odwiedzin u dziadków. Sądy często zachęcają do tego, by przeprowadzić mediacje w sprawach rodzinnych. Spory przed wymiarem sprawiedliwości w tego rodzaju postępowaniach zwykle nie są tak skuteczne ani opłacalne, a często również mało jest w nich czasu na zajmowanie się indywidualnymi potrzebami stron lub ich dziećmi.

Mediacje w sprawach rodzinnych – najważniejsze korzyści

Jednym z najlepszych powodów, dla których warto skorzystać z mediacji, jest właśnie dobro dzieci. Rozwód, problemy z opieką i podziałem majątku mogą być stresujące dla najmłodszych uczestników sporu. Mediacja ma na celu uniknięcie niepotrzebnych nerwów. Pary bez dzieci również mogą odnieść duże korzyści z tego postępowania. Posiedzenie mediacyjne jest prowadzone w neutralnym otoczeniu, takim jak biuro lub sala konferencyjna, z wyszkolonym mediatorem. Atmosfera sprzyja poszukiwaniu rozwiązań, a nie konfrontacji, co skutkuje bardziej swobodnymi negocjacjami.

Zwykle jest to również tańsza alternatywa sporu w sądzie. Koszty mediacji w sprawach rodzinnych są niższe, niż rozwód lub proces sądowy w celu rozwiązania problemów dotyczących opieki, odwiedzin czy podziału majątku. Dobrze prowadzona mediacja pozwala także podejmować lepsze decyzje. Podczas spotkań strony mają więcej czasu na samodzielne negocjowanie i decydowanie o wyniku sprawy. Zachowują kontrolę nad całym procesem negocjacji, co pozwala ustalać satysfakcjonujące rozwiązania. Ostatnią z istotnych korzyści mediacji jest fakt, że proces ten często wiąże się oszczędnością czasu.

mediacje w sprawach rodzinnych kancelaria adwokat

Jaka jest procedura mediacji w zakresie prawa rodzinnego?

Często powodem niechęci przystąpienia do spotkania negocjacyjnego jest brak świadomości, jak w ogóle wyglądają mediacje w sprawach rodzinnych. Podstawa prawna w tej kwestii określa, że mediację można prowadzić na dwa sposoby. Pierwszy z nich opiera się o pozasądową umowę – zainteresowane strony samodzielnie wybierają mediatora i zgłaszają się do niego. W drugim przypadku to sąd wydaje postanowienie, na podstawie którego kieruje dane osoby do mediacji. Mediator może w takiej sytuacji zostać wyznaczony przez wymiar sprawiedliwości. Kolejnym etapem jest ustalenie przez mediatora w porozumieniu ze stronami najlepszego terminu i miejsca spotkania. Co istotne, musi być to miejsce neutralne. Mediator może spotykać się z zainteresowanymi jednocześnie lub z każdą ze stron z osobna. W tym drugim przypadku każdorazowo przekazuje on wypracowane rozwiązania osobie, z którą się spotyka. Po mediacjach przygotowywany jest protokół. Jeśli została ustalona ugoda między stronami, zostanie ona skierowana do sądu w celu zatwierdzenia.

Koszty mediacji w sprawach rodzinnych i przeciwwskazania mediacji

Decydując się na mediacje, trzeba wziąć pod uwagę konieczność pokrycia wynagrodzenia mediatora i wydatków przez niego poniesionych. Nie są to jednak wysokie koszty – zazwyczaj po połowie ponoszą je strony, chyba że wcześniej ustaliły inne proporcje rozliczenia. Wysokość wynagrodzenia mediatora reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotom wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921).

Na sam koniec warto wskazać przypadki, w których postępowanie mediacyjne nie będzie możliwe. Przeciwwskazania to przede wszystkim przemoc w rodzinie, silne zaburzenia emocjonalne, choroba psychiczna, uzależnienie od alkoholu bądź środków psychoaktywnych jednej lub obu stron.